Kast24

Algemene voorwaarden - Kast24

1. Deze voorwaarden beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en KAST 24 en worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte, bestelling of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie of andere voorwaarden of documenten vanwege de opdrachtgever. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2. De overeenkomst is een koopovereenkomst tenzij er ook plaatsing van de goederen is overeengekomen. In dat geval is het een aannemingsovereenkomst.

3. KAST 24 is enkel verantwoordelijk voor de door ons definitief opgenomen maten nadat de werf volledig klaar is voor opmeting. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor opgenomen maten in andere omstandigheden dan hiervoor beschreven en voor eigen opgegeven maten.

4. Alle offertes zijn 30 kalenderdagen geldig.

5. Bij alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt KAST 24 geen enkele verantwoordelijkheid, noch inzake daaruit voortvloeiende schade en boetes die integraal ten laste vallen van de opdrachtgever.

6. Meerwerken of bijkomende werken mogen met alle middelen van recht bewezen worden en worden aangerekend in regie aan het gangbare uurloon te rekenen vanaf vertrek en tot aankomst terug op onze zetel.

7. Elke termijn is slechts indicatief en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of KAST 24 er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (niet-limitatief) ongevallen, oorlogen, pandemie en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten of materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, enz. bij ons of bij onze leveranciers.

8. De tijdelijke opschorting van de levering en/of werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van KAST 24.

9. De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de goederen te leveren of de werken uit te voeren brengt met zich mee dat KAST 24 de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens KAST 24.

10. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en de werf toegankelijk is. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de opdrachtgever voor KAST 24 gratis voorzien zijn van elektriciteit en water.

11. Alle bestelde materialen kunnen drie maanden na bestelling gestockeerd worden. Indien de opdrachtgever na deze termijn ons niet contacteert voor levering van de goederen, zullen de goederen integraal aangerekend worden te vermeerderen met de stockagekosten. Na één jaar zullen de goederen uit onze magazijnen verwijderd worden onverminderd de verplichting van de opdrachtgever deze integraal te betalen vermeerderd met de stockagekosten.

12. Voor onze materialen gelden de gebruikelijke fabrieksgaranties. Tegenover een consument gelden de wettelijke garanties overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

13. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen, op straffe van verval van het recht om een vordering in te stellen, aangetekend te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek.

14. De factuur geldt als garantiebewijs ten aanzien van KAST 24. De garantietermijn start op datum van levering.

15. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, onjuist onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

16. Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval een derde partij, die niet rechtmatig door KAST 24 werd gemachtigd, is tussengekomen of de materialen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

17. De opdrachtgever is jegens KAST 24 aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal KAST 24 ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. KAST 24 is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons
toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan KAST 24 gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De opdrachtgever is door integrale vrijwaring van KAST 24 jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan KAST 24 door de opdrachtgever toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

18. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van KASTE 24 toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een
vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten. Deze bepaling geldt niet ingeval van lichamelijke schade of overlijden ten gevolge van een fout van onze onderneming.

19. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. 20. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de werf bij de start volledig opgeruimd is.
21. Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken te richten aan een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover KAST 24 tot uitvoering van alle verbintenissen.

22. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de opdrachtgever, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk. De opdrachtgever zal
gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds bestelde of geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

23. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is,
gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

24. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor
zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

25. Er is slechts één oplevering van de werken. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest
bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

26. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld. 27. In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen of werken door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de
definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

28. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van KAST 24 binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de koop en/of aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

29. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van KAST 24 tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van KAST 24 slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan KAST 24 zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

30. KAST 24 behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen en dergelijke. Deze blijven eigendom van KAST 24 en mogen door de opdrachtgever niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van KAST 24.

31. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. KAST 24 behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
32. Een onbetaalde factuur op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, recht geven op 10 % intrest per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van  volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 250 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. In het geval dat KAST 24 haar verbintenissen niet tijdig nakomt is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in het voorgaande artikel lastens KAST 24.

34. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.
34. KAST 24 behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, W.C.O., kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever of de levering en werken te schorsen bij niet betaling van een factuur op vervaldag.

35. Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
36. De bedingen opgenomen in deze algemene voorwaarden worden bij gedeeltelijke nietigheid van één of meerdere bedingen uitgelegd volgens de geest van de overeenkomst. De nietigheid van bepaalde bedingen, woorden of zinnen zullen geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg kunnen hebben.

Contact

Ilse Bracke
Interieurontwerper
Expert in maatkasten

Ilse Bracke

Interieurontwerper én expert in maatkasten

Bericht versturen

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  BE 0754.605.065