Artikel 1 - Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte zowel door de klant als door ons.

 

Artikel 2 – Maatbepaling

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor door ons definitief opgenomen maten nadat de werf volledig klaar is voor opmeting. De klant is verantwoordelijk voor opgenomen maten in andere omstandigheden dan hiervoor beschreven. De klant is verantwoordelijk voor eigen opgegeven maten.

 

Artikel 3 – Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld op de offerte. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Bij laattijdige betaling begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% te lopen. Daarnaast zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag der facturen met een minimum van 250 euro.

Eventuele klachten dienen ons schriftelijk te bereiken 5 dagen na ontvangst van de factuur. Beschadiging van de geplaatste goederen dienen te worden doorgegeven binnen 48 uur na de plaatsing. In geval van geschillen is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

 

Artikel 4 – Termijnen

Een vertraging op de overeengekomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo verwijlboeten bepaald zijn, dan kunnen ze slechts worden toegepast indien met de plaatsing kon worden begonnen op de geplande datum en/of het werk niet onderbroken werd door schuld van de klant, de leverancier, ten gevolge van slecht weer, staking of andere ongewone omstandigheden.

 

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan te allen tijde door ons éénzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of indien de klant zijn facturen niet voldoet.

Bij overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.